Auditorské služby dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Poslání a smysl auditu

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje uvedené v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními účetními standardy. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem mají účetní jednotky specifikované v §20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Nabízíme mimo jiné

  • Ověřování účetních závěrek
  • Ověřování konsolidovaných účetních závěrek
  • Ověřování výročních zpráv
  • Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • Ověřování mezitímních účetních závěrek a zahajovacích rozvah při přeměnách společností
  • Ověřování účetních informací pro specifické účely; například ověření pohledávek nebo závazků při navyšování základního kapitálu
  • Ověřování dalších ekonomických informací
  • Ověřování čerpání dotací

zpět